DEKALOG

DEKALOG

– deka– dziesięć, logos – słowo, dekalog: “dziesięć słów” – dziesięć przykazań Bożych,

to zasady moralne spisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach (Wj 20,2-17 oraz 31,18,  Pwt 5,6-21 oraz 9,10) i przekazane Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza pod górą Synaj, podczas ich wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej.
Tekst dekalogu został wyryty na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż pierwsze tablice Mojżesz rozbił w gniewie widząc, jak lud zaczął pod jego nieobecność czcić złotego cielca (Wj 32:19).
Przykazania mają szczególne znaczenie dla Żydów i chrześcijan, którzy uznają je za najważniejsze nakazy Boga, zasady życia wiarą, wskazujące granice grzechu i uczące miłości do Boga i bliźniego.

Przykazania katechizmowe w W Kościele Rzymsko-Katolickim:

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.