KOŚCIÓŁ

KOŚCIÓŁ

Kard. Robert Bellarmina (+1620) podał następującą definicję Kościoła:
“Kościół jest zgromadzeniem wiernych, złączonych ze sobą wyznawaniem tej samej wiary i uczestnictwem w tych samych sakramentach, pozostających pod zarządem prawowitych pasterzy, a zwłaszcza jedynego wikariusza Chrystusa na ziemi, biskupa rzymskiego”.
Definicja ta, chociaż przejrzysta, nie mówi o pierwiastku Boskim w Kościele. Sobór Watykański II zrezygnował z podawania definicji Kościoła, świadom tego, że to, co Boskie, nie daje się zamknąć w nawet najszerszych ramach (definitio), a poprzestał na kapitalnym określeniu Kościoła jako rzeczywistości złożonej (realitas complexa), w której pierwiastek Boski i ludzki tworzą jedną komplementarną całość.

Podczas Soboru Watykańskiego II stwierdzono: „Kościół (Chrystusowy) ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit) w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających w komunii, chociaż i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy” (KK, 8)