MELCHIZEDEK

MELCHIZEDEK, LUNA

– Naczynie liturgiczne – 

Metalowy, rozwierany, ruchomy (wyjmowany), pozłacany lub posrebrzany uchwyt w kształcie półksiężyca, podtrzymujący Hostię umieszczaną w Monstrancji. Melchizedek, po wystawieniu, przechowuje się z Hostią w kustodii, w tabernakulum. 

MELCHIZEDEK

Po wzmiance o osiedleniu się Abrahama w Mamre Księga Rodzaju opisuje walki między dwoma koalicjami królów (rozdział 14). Podczas tych walk Lot dostał się do niewoli wraz z całym swym dobytkiem. Na wieść o tym Abraham wyruszył z odsieczą i ścigał zwycięskich królów aż do Dan, gdzie ich pokonał i wypędził do Choby, położonej na zachód od Damaszku.

W drodze powrotnej na spotkanie Abrahama wyszedł Melchizedek, król Szalemu, „wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama” (Rdz 14, 18-19). Abraham natomiast złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkich zdobyczy.

I tak oto na kartach Biblii pojawia się postać Melchizedeka, króla i kapłana, którego stolicą było Szalem, identyfikowane z Jeruszalem, czyli Jerozolimą. Do tej postaci nawiązuje w Nowym Testamencie List do Hebrajczyków, aby porównać kapłaństwo Jezusa do kapłaństwa Melchizedeka. Jak Melchizedek był kapłanem prawdziwego Boga, choć nie pochodził z narodu wybranego, mającego Abrahama za swego przodka, tak Jezus otrzymał także kapłaństwo, które różni się od kapłaństwa, jakie w narodzie wybranym sprawowali potomkowie Lewiego, jednego z synów Jakuba, wnuka Abrahama. Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi, a więc uznał jego wyższość i godność. Kapłaństwo Jezusa także przewyższa to, które pochodzi od Abrahama.

W biblijnym epizodzie o Melchizedeku pojawiają się również charakterystyczne dary ofiarne, które ten kapłan składa Bogu, są to chleb i wino. W głębszym rozumieniu biblijnego objawienia, które dociera do Bożego zamysłu realizującego się w całej historii zbawienia, w darach Melchizedeka odnajdujemy zapowiedź nowotestamentalnego uobecniania się jedynej ofiary Chrystusa w Eucharystii, w której pod postaciami chleba i wina otrzymujemy Ciało Chrystusa, za nas wydane i Krew Chrystusową przelaną za grzechy całego świata.

Starotestamentalna postać Melchizedeka i ofiarnicza czynność Jezusa przy Ostatniej Wieczerzy, którą poleca powtarzać uczniom na swoją pamiątkę, zdają się bardzo od siebie odległe, a jednak tak bardzo są ku sobie skierowanie i wzajemnie się uzupełniają.

Równocześnie możemy w pełniejszym rozumieniu rozważać tajemnicę sakramentu Eucharystii, która, jak ofiara Melchizedeka, sprowadza na nas szczególne błogosławieństwo, będące nie tylko dziękczynieniem za odniesione zwycięstwa w naszej wędrówce do Boga, ale także dające umocnienie na dalszą drogę z naszym Kapłanem – Jezusem Chrystusem, którego Melchizedek zapowiadał.

LUNA z łaciny – księżyc.